fmarket communityfmarket community

Giá trị tài sản ròng (Net asset value - NAV) của quỹ là gì?

16/10/2020Lượt xem 136 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/2020/10/mutualfund-kzkb-621x414livemint-15729294083131328894621-15729296110621546814821.png

Giá trị tài sản ròng (tiếng Anh: Net asset value, viết tắt: NAV) là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.

Công thức xác định giá trị tài sản ròng

NAV = (Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ) / Số lượng chứng khoán phát hành, trong đó: Tổng giá trị tài sản = Tổng giá trị chứng khoán của quỹ tính theo thị giá + tiền mặt.

Quy định chung về xác định

1. Công ty quản lí quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trên cơ sở giá thị trường, hoặc giá trị hợp lí (trong trường hợp không có giá thị trường) của các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ.

2. Danh sách của tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá, không phải là người có liên quan của công ty quản lí quỹ và ngân hàng giám sát, phải được ban đại diện quĩ thông qua.

3. Công ty quản lí quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm những nội dung sau:

a) Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá. Các nguyên tắc này cũng phải được qui định rõ tại điều lệ quỹ

b) Nguyên tắc, qui trình chi tiết thực hiện các phương pháp định giá phù hợp với qui định của pháp luật, qui định tại điều lệ quỹ và thông lệ quốc tế.

4. Nguyên tắc, qui trình chi tiết thực hiện các phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lí để áp dụng thống nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau, phải được ngân hàng giám sát xác nhận và ban đại diện quỹ, đại hội nhà đầu tư phê chuẩn.

5. Giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được ngân hàng giám sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát đã được công ty quản lí quỹ chấp thuận. Trường hợp bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lí quỹ điều chỉnh trong thời hạn 24 giờ.

Trải nghiệm tính năng RoboF - Danh mục đầu tư thông minh trên App Fmarket.

6. Trong thời hạn tối đa 03 ngày, kể từ ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của công ty quản lí qũy, đại lí phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Công ty quản lí quỹ được ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ. Công ty quản lí quĩ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định giá trị tài sản ròng là phù hợp các qui định của pháp luật, giá trị tài sản ròng được tính chính xác.

8. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày giá trị tài sản ròng của quỹ giảm 50% so với mức vốn huy động ban đầu, hoặc giảm xuống thấp hơn 30 tỉ đồng, công ty quản lí quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đề xuất phương án khắc phục.

Trường hợp giá trị tài sản ròng của quỹ giảm xuống thấp hơn 10 tỉ đồng trong 06 tháng liên tục, công ty quản lí quỹ phải thanh lí tài sản để giải thể quỹ theo quy định. (Theo Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lí Quỹ mở).

Xem thêm:


icon-message