Chứng chỉ quỹ

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ đầu tư được thành lập và quản lý chuyên nghiệp bởi Công Ty Quản Lý Quỹ đã đăng ký và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý quỹ sẽ đầu tư có chọn lọc vào cổ phiếu, trái phiếu, … nhằm đem lại giá trị cho Nhà đầu tư.

Quỹ mở có tính thanh khoản cao, vì thế Nhà đầu tư có thể bán quỹ ra tại bất kỳ thời điểm nào (đây là quy định bắt buộc của UBCK NN). Sau đó Ngân hàng giám sát của quỹ sẽ chuyển tiền bán trực tiếp về Tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư.

Sở hữu vàng trên Fmarket

Các sản phẩm quỹ mở trên Fmarket

  • Đầu tư chủ yếu vào danh mục đa dạng nhiều cổ phiếu được chọn lọc kỹ lưỡng theo chiến lược đầu tư của quỹ.
  • Phù hợp nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao trong dài hạn, chấp nhận được biến động của thị trường.
  • Quỹ đầu tư 80% giá trị tài sản trở lên vào các loại trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định.
  • Phù hợp nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận ổn định, khẩu vị rủi ro thấp.
  • Quỹ điều chỉnh đầu tư giữa cổ phiếu và trái phiếu theo 1 tỷ lệ cố định hoặc linh hoạt.
  • Quỹ sinh lời ở mức trung bình trong trung và dài hạn, có khẩu vị rủi ro tương đối.
  • Đầu tư chủ yếu vào trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiền hoặc tương đương tiền.
  • Sở hữu đặc điểm an toàn, thanh khoản cao và được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 6 tháng).
VMEEFVMEEF
SSISCASSISCA
DCDSDCDS
BVPFBVPF
VLGFVLGF
VESAFVESAF
VEOFVEOF
VCBF-MGFVCBF-MGF
DCDEDCDE
MAFEQIMAFEQI
MAGEFMAGEF
DCAFDCAF
VCBF-BCFVCBF-BCF
UVEEFUVEEF
TBLFTBLF
MBVFMBVF
BVFEDBVFED
PHVSFPHVSF
VNDAFVNDAF
NTPPFNTPPF
VDEFVDEF
LHCDFLHCDF
VCAMDFVCAMDF
GFM-VIFGFM-VIF

Danh sách Chứng chỉ quỹ

icon-message